Polityka prywatności i Plików Cookie

Polityka prywatności i Plików Cookie

 • ShopCoats

Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności („Informacja") obowiązuje od listopada 2021 roku. Należy pamiętać, że niniejsza Informacja może być aktualizowana w celu uwzględnienia zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza strona zawiera istotne wyjaśnienia dotyczące naszej Informacji o ochronie prywatności i opisuje, w jaki sposób firma Coats chroni przetwarzane i administrowane dane osobowe użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z witryn, platform, portali i aplikacji firmy Coats (łącznie „Strony internetowe”), które zawierają odnośniki do niniejszej Informacji. Informacja wyjaśnia również, jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych użytkownika?

Firma Coats składa się z kilku różnych podmiotów prawnych zlokalizowanych na całym świecie, których dane można znaleźć w naszym Raporcie rocznym. Niniejsza informacja została opublikowana w imieniu firmy Coats i spółek z jej grupy, dlatego gdy w niniejszej informacji pojawiają się słowa takie jak „Coats”, „my”, „nas”, „nam”, „nasz” itp., odnoszą się one do danej spółki z grupy Coats, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:

Inspektor ochrony danych
Coats Group plc, 4 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1FE
Email: privacy@coats.com

W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkownika

Gromadzimy dane osobowe za pomocą różnych metod, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje: użytkownik może przekazywać nam dane osobowe podczas bezpośrednich interakcji. Takie dane osobowe mogą obejmować dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane finansowe, dane biznesowe, dane dotyczące transakcji, dane dotyczące profilu i użytkowania, dane techniczne i/lub dane marketingowe i komunikacyjne, które użytkownik nam przekazuje (i) przesyłając dowolny formularz na naszych Stronach internetowych; (ii) za pośrednictwem dowolnych Stron internetowych, które udostępniamy lub z których korzystanie zostało uzgodnione z użytkownikiem, (iii) korespondując z nami pocztą elektroniczną lub tradycyjną, (iv) rozmawiając z nami osobiście lub telefonicznie, lub (v) odwiedzając nasze biura lub zakłady produkcyjne.
 • Witryny internetowe, platformy, portale, aplikacje i marketing: możemy gromadzić dane o profilu i użytkowaniu, dane techniczne i/lub dane marketingowe i komunikacyjne, gdy użytkownik korzysta z którejkolwiek z naszych Stron internetowych lub przegląda wysyłane przez nas materiały komunikacyjne lub marketingowe.
 • Źródła zewnętrzne: możemy otrzymywać dane identyfikacyjne i kontaktowe i/lub dane finansowe od podmiotów zewnętrznych, gdy użytkownik udostępnia swoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w celu przekazania ich nam, np. agencje rekrutacyjne i konsultanci mogą przekazywać dane osobowe użytkownika w celu wykorzystania ich w działaniach rekrutacyjnych.
 • Źródła publicznie dostępne: możemy gromadzić dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane finansowe z publicznie dostępnych źródeł, w tym z: i) rejestrów publicznych (np. Companies House w Wielkiej Brytanii); oraz ii) innych źródeł publicznych, w tym wszelkich usług dostępnych w Internecie, z których użytkownik korzysta w celu nawiązania kontaktów zawodowych (np. LinkedIn).

W jakim celu Coats przetwarza dane?

Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:

 • w celu komunikowania się z użytkownikiem i odpowiadania na jego prośby i/lub zapytania kierowane do Coats;
 • w celu zawierania transakcji z naszymi klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzania zamówień na produkty i usługi firmy Coats;
 • w celu analizy, rozwoju, ulepszania i optymalizacji udostępniania funkcjonalności na naszych Stronach internetowych oraz korzystania z nich, a także aby zarządzać nimi pod względem technicznym i funkcjonalnym;
 • w celu zarządzania bezpieczeństwem i działaniem naszych Stron internetowych, sieci i systemów; oraz
 • w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i przepisami i w celu prowadzenia naszej działalności.

Możemy wykorzystywać dane osobowe do następujących celów komercyjnych:

 • w celu administrowania subskrypcjami publikacji i biuletynów firmy Coats;
 • w celu prowadzenia marketingu w zakresie naszych produktów i usług lub powiązanych produktów i usług oraz w celu dostosowania naszych działań marketingowych i sprzedażowych do zainteresowań użytkownika lub jego firmy; oraz
 • w celu świadczenia wybranych usług business-to-business klientom firmy Coats z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o firmach, które mogą obejmować dane osobowe.

Dane osobowe gromadzone przez Coats

Możemy gromadzić i przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, które zostały pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: obejmują imię i nazwisko, tytuł, płeć, adres, numer telefonu, historię zatrudnienia, wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, stanowisko i funkcję.
 • Dane finansowe: obejmują konto bankowe użytkownika oraz inne dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, a także inne powiązane informacje rozliczeniowe.
 • Dane biznesowe: obejmują informacje przekazywane w ramach stosunków umownych między użytkownikiem lub jego organizacją a firmą Coats lub w inny sposób dobrowolnie przekazywane przez użytkownika lub jego organizację.
 • Dane transakcyjne: obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonywanych na rzecz użytkownika i przez użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane techniczne: obejmują adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie stosowane w urządzeniach używanych przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych, platform, portali i aplikacji.
 • Dane dotyczące profilu i użytkowania: obejmują hasła do Stron internetowych Coats oraz informacje o sposobie korzystania z naszych Stron internetowych, w tym o produktach i usługach przeglądanych lub wyszukiwanych przez użytkownika, pobranych arkuszach informacyjnych, długości wizyty oraz informacje o interakcji.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne: obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania od nas materiałów marketingowych i naszych stron trzecich oraz preferencje użytkownika dotyczące komunikacji.

Podstawa prawna, na której będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika

W przypadku danych osobowych gromadzonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii i innych odpowiednich jurysdykcji przetwarzamy dane na następującej podstawie:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz powiązane informacje o użytkowniku przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu komunikowania się z użytkownikiem, udostępniania informacji o naszych produktach i odpowiadania na prośby użytkownika.
 • W celu zawierania transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzania zakupów naszych produktów i usług musimy przetwarzać informacje o użytkowniku w zakresie niezbędnym do zawarcia z nim umowy lub jej wykonania.
 • W oparciu o nasz uzasadniony interes analizujemy, rozwijamy, ulepszamy i optymalizujemy nasze Strony internetowe, obiekty, produkty i usługi oraz zapewniamy ciągłe bezpieczeństwo naszych Stron internetowych, sieci i systemów.
 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, np. w celu zapewnienia zgodności z uzasadnionym postępowaniem prawnym lub w celu przetworzenia prośby o rezygnację.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, do którego wykorzystujemy dane. Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej, na której przetwarzamy dane osobowe.

Jeżeli użytkownik jest proszony o kliknięcie lub zaznaczenie przycisku „Akceptuję”, „Zgadzam się” bądź podobnych przycisków lub pól wyboru w związku z niniejszą Informacją, takie działanie będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w krajach, w których taka zgoda jest wymagana przez prawo. We wszystkich innych krajach takie działanie będzie traktowane jako zwykłe potwierdzenie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika nie będzie jego zgoda, lecz inna obowiązująca podstawa prawna.

Ujawnianie danych osobowych

Jako firma o globalnym zasięgu udostępniamy dane osobowe użytkownika całej grupie spółek Coats oraz osobom trzecim określonym poniżej.

W celach biznesowych możemy udostępniać dane osobowe następującym stronom trzecim:

 • Usługodawcom zewnętrznym (np. dostawcom usług handlowych i usług w zakresie realizacji zamówień, analiz, zarządzania zdarzeniami/kampaniami i zarządzania stroną internetową, technologii informacyjnej i infrastruktury, hostingu danych, obsługi klienta, dostarczania poczty elektronicznej, audytu i innym podobnym usługodawcom) w celu obsługiwania przez nich funkcji biznesowych w imieniu firmy Coats.
 • Odpowiednim stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, transferu lub innego zbycia całości lub części działalności, aktywów lub udziałów firmy Coats.
 • Jeśli wymaga tego prawo lub postępowanie sądowe, lub jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej, lub w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznego oszustwa lub nielegalnej działalności, takiej jak przestępstwa finansowe.

W celach komercyjnych możemy udostępniać dane osobowe następującym stronom trzecim:

 • Autoryzowanym dystrybutorom, sprzedawcom i agentom handlowym Coats.
 • Partnerom, współorganizatorom i sponsorom wydarzeń, konferencji i webinariów.

W przypadku uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych osobowych wdrożymy odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, by takie informacje były przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, zgodne z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i zgodne z obowiązującym prawem.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gdy udostępniamy dane osobowe użytkownika w ramach Coats, może to oznaczać przekazywanie danych osobowych poza EOG i Wielką Brytanię.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe poza EOG i/lub Wielką Brytanię, zapewniamy podobny stopień ochrony poprzez wdrożenie odpowiednich środków ochrony takich jak:

 • Przekazywanie danych osobowych użytkownika wyłącznie do krajów, co do których Komisja Europejska (w przypadku przekazywania danych poza EOG) lub rząd Wielkie Brytanii (w przypadku przekazywania danych poza Wielką Brytanię) uznały, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • W przypadku korzystania z usług określonych usługodawców, zawieramy specjalne umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku przekazywania danych poza EOG) i/lub rząd Wielkiej Brytanii (w przypadku przekazywania danych poza Wielką Brytanię), w obu przypadkach zapewniające taką samą ochronę danych osobowych, jaka przysługuje im na terenie EOG i/lub Wielkiej Brytanii.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych użytkownika w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Dysponujemy procedurami na wypadek podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Powiadomimy o takim naruszeniu użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne, jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa.

Chociaż podejmujemy odpowiednie i proporcjonalne kroki w celu zarządzania ryzykiem, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do naszych usług online.

Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron administrowanych przez podmioty zewnętrzne, na przykład strona „Inwestor" zawiera linki do strony naszego partnera strategicznego ds. komunikacji. Korzystamy również z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube oraz platform podmiotów zewnętrznych, aby organizować wydarzenia, szkolenia i seminaria. Należy zapoznać się z polityką prywatności tych innych stron. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje przekazywane przez użytkowników tych stron ani za gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych osobowych.

Przechowywanie akt spraw:

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, w tym do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby dowiedzieć się więcej o okresach przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@coats.com

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Niniejszą Informację o ochronie prywatności należy czytać łącznie z Informacją o plikach cookie.

Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje o prawach użytkownika przedstawiono poniżej:

 • Dostęp: to prawo użytkownika do uzyskania informacji, czy posiadamy jego dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania informacji o tych danych oraz ich kopii.
 • Dokładność: to prawo użytkownika do żądania poprawienia danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Sprzeciw: to prawo użytkownika do żądania, aby firma Coats zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych.
 • Usunięcie: to prawo użytkownika do żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy takie dane osobowe nie będą już potrzebne do osiągnięcia celów.
 • Przeniesienie: to prawo użytkownika do otrzymania kopii (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie) danych osobowych przekazanych firmie Coats lub zażądania od firmy Coats przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi danych.
 • Skarga: jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego lub dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, kontaktując się z: privacy@coats.com Uzyskanie dostępu do danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

Wniosek powinien zawierać szczegółowy i dokładny opis danych osobowych, do których użytkownik chce uzyskać dostęp. Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do jego danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych, ma prawo do całkowitego lub częściowego wycofania tej zgody. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać danych użytkownika w celu (celach), na który (które) pierwotnie wyraził zgodę, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby zrezygnować z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, należy skorzystać z linków rezygnacji znajdujących się w każdej przesłanej wiadomości marketingowej lub skontaktować się z nami pod adresemprivacy@coats.com

Informacja o plikach cookie

Niniejsza informacja o plikach cookie opisuje rodzaje plików cookie używanych przez firmę Coats i cele, w jakich są wykorzystywane. Aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe przetwarzamy w związku ze stroną internetową coats.com i innymi naszymi stronami internetowymi oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w zakresie ochrony danych osobowych, należy zapoznać się z naszą Informacją o ochronie prywatności.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to fragment tekstu, który prosi o zgodę na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (lub przeglądarka wyrazi ją automatycznie, jeśli została skonfigurowana w ten sposób), przeglądarka dodaje ten tekst w małym pliku. Pliki cookie pomagają analizować ruch w sieci lub informują operatorów witryn internetowych o tym, kiedy użytkownik odwiedza daną witrynę. Dzięki plikom cookie aplikacje internetowe mogą reagować na użytkownika jako osobę indywidualną. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb, upodobań i preferencji użytkownika poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o jego preferencjach.

Jakich plików cookie używamy?

Poniżej znajduje się lista najważniejszych plików cookie używanych przez witrynę Coats oraz informacja, do czego każdy z nich jest wykorzystywany:

Nazwa pliku cookie Użycie pliku cookie Czas trwania pliku cookie Host
__utma Metrics Google   2 lata .coats.com
__utmb Metrics Google   30 min .coats.com
__utmc Metrics Google   sesja .coats.com
__utmt Metrics Google   10 minut .coats.com
__utmz Metrics Google   6 miesięcy .coats.com
__utmv Metrics Google   2 lata .coats.com

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics ustawia plik cookie w celu oceny korzystania z naszej witryny internetowej i w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkowników.

Google przechowuje informacje zebrane przez ten plik cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Nazwa pliku cookie Użycie pliku cookie Czas trwania pliku cookie Host
Facebook Pixels Metryczne: 2 lata facebook.com

Facebook Pixels używamy, aby dotrzeć do naszych obecnych odbiorców na Facebooku i dostarczyć im odpowiednie treści.

Z plików cookie Facebook Pixels można zrezygnować, wchodząc w zakładkę Reklamy w ustawieniach swojego profilu na Facebooku. Informacje udostępniane przez nas serwisowi Facebook będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystywania danych www.facebook.com/about/privacy

Inne pliki cookie są wykorzystywane na tej witrynie internetowej wyłącznie w celu komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub gdy ich przechowywanie lub dostęp do nich są ściśle niezbędne do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego żądanej przez abonenta lub użytkownika.

Przykłady plików cookie, które są niezbędne do świadczenia i zapewniania bezpieczeństwa usług

Nazwa pliku cookie Użycie pliku cookie Czas trwania pliku cookie Host
.AspNet.Cookies Sesja - coats.com
ASP.NET_SessionId Sesja - coats.com
ARRAffinity Sesja - coats.com
coats_web#lang Sesja - coats.com
__RequestVerificationToken Sesja - coats.com

Jak zarządzać plikami cookie i je usuwać

Wiemy, że użytkownicy mają obawy związane z plikami cookie, ale uważamy, że korzyści płynące z ich właściwego stosowania są większe.

Przeglądarki internetowe

Pliki zawierające pliki cookie można usunąć – są one przechowywane jako część przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik chce ograniczyć lub zablokować pliki cookie ustawiane przez stronę coats.com lub jakąkolwiek inną stronę internetową bądź otrzymywać powiadomienia o żądaniach umieszczenia plików cookie lub całkowicie odrzucić pliki cookie, można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. W funkcji Pomoc w przeglądarce powinny znajdować się instrukcje, jak to zrobić. Należy pamiętać, że odrzucenie lub odmowa przyjmowania plików cookie może uniemożliwić pełnie korzystanie z możliwości oferowanych przez witrynę.

Alternatywnie można odwiedzić stronę www.aboutcookies.org która zawiera wyczerpujące informacje na temat tego, jak to zrobić w różnych przeglądarkach. Można tam również znaleźć szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie z komputera oraz bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje o tym, jak to zrobić w przeglądarce urządzenia mobilnego, można znaleźć w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Aplikacje

Pliki cookie działają inaczej w aplikacjach mobilnych, ponieważ są one zakodowane w samych aplikacjach i wykorzystują unikatowy identyfikator utworzony przez urządzenie mobilne użytkownika. Ten identyfikator reklamowy można wyłączyć lub zresetować w ustawieniach prywatności urządzenia mobilnego.