Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

  • ShopCoats
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AYDINLATMA BEYANI

Coats Türkiye İplik Sanayi A.Ş. (bundan böyle “Coats” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Coats tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Coats Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Ürün ve Hizmet Alan Kişi (Müşteri/Müşteri Adayı)

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
01 - Kimlik Verileri Adı, Soyadı, İmza, T.C. Kimlik No./ Vergi Numarası Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Mal & hizmet satış ve servis süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; e-posta, telefon, sözleşmeler, irsaliyeler yoluyla toplanmaktadır.
02 - İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Mal & hizmet satış, servis süreçlerinin yürütülmesi sırasında e-Posta, telefon, sözleşmeler yoluyla toplanmaktadır.
05 - Hukuki İşlem Vekaletname, İmza Sirküleri, Sözleşmeler Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Ticari işlemlerinin yürütülmesi sırasında, e-posta, telefon, firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yöntemleriyle işlenmektedir
06 - Müşteri İşlem Verileri Fatura, Çek-Senet Bilgileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (m.230) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Ticari işlemlerinin yürütülmesi sırasında, e-posta, telefon, firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.
07 – Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen; 5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Şirketimizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.
10 - Finans Verileri Banka Bilgileri, IBAN No Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Coats tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı
01 - Kimlik Verileri Adı, İmza, Soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi Numarası Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Müşteriler E-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.
02 - İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.
05- Hukuki İşlem Vekaletname, İmza Sirküleri, Sözleşmeler Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hissedarlar E-Mail, Posta, Hukuki İşlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.
06- Müşteri İşlem Verileri Fatura, Çek-Senet Bilgileri Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, Müşteri İşlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.
07 – Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları CD veya USB Fiziksel Mekân Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.
10 - Finans Verileri Banka Bilgileri, IBAN No Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Fatura, Dekont Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.coats.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “BALATOSB Mah. Mavi Cad. No:2, 16225, Nilüfer, Bursa”adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya coatsturkiye@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da coatsturkiye@coats.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Coats talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Coats Türkiye İplik Sanayi A.Ş.

Adres         : BALATOSB Mah. Mavi Cad. No:2, 16225, Nilüfer, Bursa
Telefon       : +90 224 2431550
Kep Adresi : coatsturkiye@hs01.kep.tr
E-Posta      : coatsturkiye@coats.com
Web           : www.coats.com

İlgili Kişiler: Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler

Coats bünyesindeki Çalışanlar, Çalışan Adayları, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Kişisel Veri Bilgi Alma ve İşlem Talep Formu ile aydınlatma metnimizde belirtilen kanallardan birini kullanarak yapabilirsiniz.