coats-poland-gdpr

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

Realizując obowiązek spoczywający na Coats Polska Spółka z o.o. przekazujemy poniższe informacje.

I. Kto jest Administratorem Państwa danych ?

Administratorem Państwa danych osobowych pozostaje Coats Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, 94-104 przy ul. Nowe Sady 2 (dalej: Coats).

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie udzielone dotychczas pisemnie i w sposób jednoznaczny zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zgody marketingowe (jeśli dotyczy) pozostają w mocy.

II. Skąd mamy Państwa dane ?

1. Bezpośrednio od Państwa.

2. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i innych podobnych źródeł.

III. Jakie dane przetwarzamy ?

1. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e’mail.

2. Dane wymagane przepisami prawa wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury.

IV. Do czego będziemy używać Państwa danych
osobowych ?

Głównym celem przetwarzania powierzonych nam danych osobowych jest przyjęcie zamówienia na zakup towarów (w tym ocena zdolności kredytowej) oraz zawarcie i prawidłowa realizacja umowy sprzedaży lub zakupu.

Część danych osobowych jest gromadzona i udostępniana (przetwarzana) w celu realizacji naszych ustawowych obowiązków, w tym obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy przepisów podatkowych.

Administrator danych nie przewiduje stosowania mechanizmów profilowania.

V. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa
dane ?

1. Konieczność wykonania umowy zwartej z Państwem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy albo umów zawartych ze spółkami z Grupy Coats ( art. 6 pkt 1.b RODO).

2. Konieczność realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa ( art. 6 pkt 1.c RODO).

3. Prawnie usprawiedliwiony interes Coats (art. 6 pkt 1.f RODO).

4. Udzielona zgoda (art. 6 pkt 1.a RODO).

VI. Czy mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę ?

Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to nie obejmuje sytuacji, w których Coats uprawniony jest do przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy lub innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość, obowiązki publicznoprawne itp.) lub na innej podstawie, niż zgoda Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne; tam gdzie podstawą do przetwarzania danych są obowiązujące przepisy lub realizacja uzasadnionych interesów Coats, odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub kontynuowanie realizacji umowy.

VII. Jakie prawa Państwu przysługują ?

Mają Państwo prawo do żądania od Coats dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Państwa żądanie przeniesienia do innego Administratora danych. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) o ile przetwarzanie danych narusza Państwa prawa.

VIII. Komu mogą być przekazane Państwa dane

Dla realizacji celów przetwarzania danych wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawieranych za Państwa zgodą lub na podstawie obowiązujących przepisów:

1) Spółkom z grupy Coats. Listę spółek można uzyskać za pośrednictwem odo.pl@coats.com

2) Brokerom, ubezpieczycielom, ich agentom oraz reasekurantom, w zakresie koniecznym dla ubezpieczenia zakupionych przez Państwa towarów, jeśli jest taka konieczność.

3) Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Coats, np. firmom przewozowym, doradcom, audytorom, dostawcom usług IT.

4) Podmiotom świadczącym usługi finansowe lub IT na zlecenie Coats znajdującym się na terenie państw trzecich, zgodnie ze Standardowymi Klauzulami Umownymi.

5) Innym uprawnionym podmiotom w zakresie określonym przepisami prawa.

IX. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane ?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz przez okres po jej zakończeniu niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (jak np. ustawa o rachunkowości czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) a także przez okres niezbędny do realizacji naszych ewentualnych roszczeń jako strony umowy, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia.

Okres ten może być wydłużony do momentu podniesienia zarzutu przedawnienia przez stronę przeciwną lub z uwagi na możliwość odsprzedaży długu do podmiotu specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia.

Dane przekazane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

X. Z kim można się skontaktować ?

Coats powołał Specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Specjalista ds. ochrony danych osobowych, Coats Polska Spółka z o.o., 94-104 Łódź, ul. Nowe Sady 2, adres e-mail: odo.pl@coats.com

Coats jako administrator Państwa danych osobowych chroni je poprzez dochowanie należytej staranności oraz stosowanie odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej informacji Państwa pracownikom, współpracownikom lub innym osobom, których dane przekazaliście Państwo Coats (np. w celach kontaktowych) w związku z zawarciem lub realizacją umowy.

Coats Polska Spółka z o.o.
Administrator Danych Osobowych
Łódź, 2022-10-28